W dniu rozpoczynającym oczekiwanie na radosne przyjście Chrystusa, zjednoczeni we wspólnocie prośmy dobrego Boga Ojca o potrzebne łaski:

  1. "Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem, Odkupiciel nasz - to Twoje imię odwieczne." Módlmy się za Kościół Święty, aby nawoływał wiernych do pragnienia nieustannego nawracania się i pogłębiania relacji z Bogiem.
  2. "Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie." Módlmy się za przywódców państw, aby ich serca zostały napełnione głębokim pragnieniem szacunku wobec ludzkiego życia oraz aby działali w imię sprawiedliwości.
  3. "A jednak, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich." Módlmy się za osoby niewierzące, aby ich serca zostały odnowione poprzez Twoją łaskę, którą darzysz każdego człowieka.
  4. "Okaż nam, Panie, łaskę swoją i daj nam swoje zbawienie." Módlmy się za osoby w trudnych sytuacjach życiowych, aby nadzieja pozwalała im przejść najtrudniejsze momenty podczas ich życia.
  5. "Ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, żeby jakiś bóg poza Tobą czynił tyle dla tego, co w nim pokłada ufność." Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy podczas tegorocznego adwentu nie zapominali o wierze, nadziei i miłości.

Boże, który od wieków stanowisz oblicze dobrego Ojca, racz przyjąć nasze pokorne prośby oraz udziel nam potrzebnych łask, abyśmy trwali w wierze i nadziei. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.