Bogu Ojcu, który dał nam swojego Syna jako Zbawiciela, zanieśmy nasze pokorne prośby:

  1. Nowonarodzony Panie, umacniaj biskupów, prezbiterów i diakonów, aby w swojej posłudze kierowali się Twoimi przykazaniami. 
  2. Nowonarodzony Panie, umacniaj rządzących państwami, aby ich decyzje były podejmowane w zgodzie z Twoim prawem. 
  3. Nowonarodzony Panie, umacniaj chorych i cierpiących, aby w spotkaniu z Tobą odnajdowali siły.
  4. Nowonarodzony Panie, umacniaj młodzież wychowującą się bez rodziców, aby ich opiekunowie pokazali im wartość relacji z Tobą.
  5. Nowonarodzony Panie, umacniaj naszą wspólnotę modlitewną, abyśmy potrafili ofiarować dary z siebie.

Boże, Ty przyprowadziłeś mędrców ze wschodu przed oblicze Twojego Syna. Prosimy wysłuchaj modlitw Twojego ludu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.