Boże Ojcze, który posłałeś swojego Syna Jezusa Chrystusa oraz namaściłeś Go Duchem Świętym, racz wysłuchać naszych pokornych próśb:

  1. Jezu Chryste, prosimy Cię za wszystkich ochrzczonych, aby napełnieni Duchem Świętym z gorliwością serc działali ku zbawieniu Świata.
  2. Jezu Chryste, prosimy Cię za osoby sprawujące władzę, aby w swoich państwach dbali o przekazywane wartości oraz szacunek do wiary.
  3. Jezu Chryste, prosimy Cię za ludzi grzesznych, aby poprzez Twoje miłosierdzie w ich sercach zagościła nadzieja oraz chęć zadość uczynienia swoich czynów
  4. Jezu Chryste, prosimy Cię za ludzi przystępujących do chrztu Świętego, aby ich droga ku zbawieniu prowadziła poprzez sakramenty, które stanowią widzialny znak Twojej łaski
  5. Jezu Chryste, prosimy Cię za naszą wspólnotę, abyśmy każdego dnia potrafili odkrywać i radować się z faktu bycia Twoimi ukochanymi dziećmi.

Boże, który jesteś naszym Ojcem, prosimy wysłuchaj naszego wołania i udziel najpotrzebniejszych łask, tak aby nasze serca były gotowe na przyjęcie Twojego Ducha. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen