Jezusowi Chrystusowi, Który jest Królem chwały, przedstawmy nasze pokorne prośby:
  1. Chryste, Królu chwały, umacniaj Duchem Świętym Kapłanów, by bez trwogi umieli służyć drugiemu człowiekowi.
  2. Chryste, Królu chwały, dodawaj mądrości i rozwagi wszystkim rządzącym, by na Twoje podobieństwo kierowali się dobrem i sprawiedliwością.
  3. Chryste, Królu chwały, wzbudzaj w sercach grzeszników miłość do Ciebie, by przez sakrament pokuty i pojednania wrócili na drogę zbawienia.
  4. Chryste, Królu chwały, obdarzaj potrzebnymi Łaskami kobiety spodziewające się potomstwa, by tak jak Maryja z ogromną radością przyjęły je do swojego serca.
  5. Chryste, Królu chwały, pozwól zamieszkać w Twoim Królestwie zmarłym, by mogli oglądać Ciebie w wieczności.
  6. Chryste, Królu chwały, pomagaj nam dobrze wykorzystać ostatnie dni Adwentu, by mógł się w nas narodzić na nowo.
Panie Jezu, Ty przez Swoje przyjście na Świat odkupiłeś ludzkie grzechy, wejrzyj na nas w czasie bezpośredniego przygotowania na Twoje Narodzenie, byśmy z czystymi sercami przyjĘli Cię do siebie, Który Żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.