Mimo naszych ludzkich słabości, dzięki Bożej Łasce możemy osiągnąć chwałę Świętości w Niebie, dlatego zanieśmy do Pana nasze błagania:

  1. Niech Kościół Święty wychodzi naprzeciw ludzkiej nędzy i przez swoją posługę prowadzi spragnionych Boga do pełnego zjednoczenia z Nim.
  2. Niech nie braknie nowych Świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych do służby Bogu i ludziom w Kościele.
  3. Niech decyzje rządzących państwami prowadzą do otoczenia opieką ubogich i odrzuconych ze społeczeństwa.
  4. Niech osoby chore i cierpiące doznają ludzkiej dobroci i znajdą ukojenie w ufności w BożĄąobecność przy nich.
  5. Niech my, zgromadzeni na tej Świętej Ofierze, zawsze wypełniamy przykazanie miłości Boga i bliźniego.

Boże, Twój jednorodzony Syn zamieszkał pośród nas i jest prawdziwym Emmanuelem. Niech On przez swoje zbawcze dzieło wyleje na nas wszelkie potrzebne Łaski. Który Żyje i króluje na wieki wieków. Amen.