Przez swój Krzyż Chrystus wylał na nas Łaskę, byśmy mogli radować się w gronie sprawiedliwych. Z ufnością w Jego miłość prośmy:

  1. Aby Kościół Święty docierał z Dobrą Nowiną o zbawczym dziele Chrystusa do wszystkich ludzi.
  2. Aby sprawujący władzę troszczyli się o potrzeby obywateli, a ich decyzje zapewniały pokój i sprawiedliwość.
  3. Aby prześladowani chrześcijanie, wpatrując się w Chrystusowy Krzyż, zostali napełnieni ufnością i w nim znaleźli ukojenie.
  4. Aby umierający potrafili ofiarować swoje cierpienie Panu, a przez sakramenty dobrze przygotowali się na spotkanie z Nim.
  5. Abyśmy my, zgromadzeni na tej Eucharystii, każdego dnia naśladowali Chrystusa w postawie uniżenia i służby Bogu i braciom.

Chryste, Ty będąc Panem wszechrzeczy, z miłości zechciałeś dać siebie ludziom. Wejrzyj prosimy na nasze pokorne prośby. Który Żyjesz i królujesz na wieki wieków.