Do Boga, którego mądrość przewyższa ludzkie pojmowanie i który czuwa nad losem każdej osoby, módlmy się wspólnie

  1. Królu Sprawiedliwości, prosimy Cię za Kościół Święty, aby jego członkowie byli prawdziwymi krzewicielami Twojej Ewangelii.
  2. Królu Sprawiedliwości, prosimy Cię za kleryków przygotowujących się do pełnienia kapłańskiej służby, aby owocnie wykorzystywali czas przeznaczony na formację i naukę.
  3. Królu Sprawiedliwości, prosimy Cię za ludzi stojących na straży moralności i prawa, aby każdego człowieka traktowali z należną mu godnością.
  4. Królu Sprawiedliwości, prosimy Cię za pracodawców, aby zawsze otaczali szacunkiem swoich podwładnych i uczciwie wynagradzali wykonane obowiązki.
  5. Królu Sprawiedliwości, prosimy Cię za osoby chore i niepełnosprawne, aby w bliźnich odnalazły bezwarunkową pomoc i wsparcie.
  6. Królu Sprawiedliwości, prosimy Cię za nas, abyśmy urzeczywistniając naukę płynącą z Twoich przypowieści nieustannie dążyli do Świętości.

Boże, Ty rządzisz Światem sądząc każdego z miłosierną sprawiedliwością. Daj nam serca otwarte na Twoje natchnienia i racz przyjąć kierowane do Ciebie prośby. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.