Bóg nakazał nam miłować i troszczyć się o drugiego człowieka, dlatego z ufnością powierzmy Mu sprawy całej ludzkości.

  1. Boże, polecamy Ci Kościół Święty, by cały czas był posłuszny nakazom samego Chrystusa.
  2. Boże, polecamy Ci papieża, biskupów i prezbiterów, by nieustannie dbali
    o rozwój duchowy wszystkich wiernych.
  3. Boże, polecamy Ci sprawujących władzę w naszym państwie, by zawsze zwracali uwagę na każdego obywatela.
  4. Boże, polecamy Ci ubogich i chorych, by odnaleźli wsparcie i pomoc u bliźnich.
  5. Boże, polecamy Ci dzieci i osoby młode, by nigdy nie zapominały o wielkiej miłości Chrystusa.
  6. Boże, polecamy Ci nas, zgromadzonych na Eucharystii, byśmy opuszczając Twoją świątynię umieli jeszcze bardziej miłować.

Boże Ojcze, Ty jesteś Miłością najdoskonalszą, prosimy, abyś wysłuchał nasze pokorne prośby i sprawił, byśmy zawsze szli drogą Twoich nakazów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.