Do Jezusa, syna Bożego, który przyoblekł się w człowieka z miłości do nas, zanieśmy ufne modlitwy.

  1. Jezu, prosimy Cię za Kościół, aby z odwagą głosił prawdę o rodzinie i małżeństwie.

  2. Jezu, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby z uwagą wsłuchiwali się w słowa kierowane do nich przez Ciebie.

  3. Jezu, prosimy Cię za rządzących państwami, aby z troską i współczuciem patrzyli na ludzi, nad którymi sprawują pieczę.

  4. Jezu, prosimy Cię za rodziny przeżywające trudności, aby zostały umocnione potrzebnymi łaskami.

  5. Jezu, prosimy Cię za osoby samotne, aby spotkały na swojej drodze ludzi życzliwych i chętnych do niesienia pomocy.

  6. Jezu, prosimy Cię za nas, abyśmy ze Świętej Rodziny brali wzór i czerpali siły do codziennego postępowania.

Jezu, który mieszkałeś na ziemi w rodzinie Józefa i Maryi, i który znasz nasze codzienne trudności, prosimy wysłuchaj naszych ufnych modlitw. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.