Przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki, zanośmy do Odwiecznego Boga nasze ufne prośby.

  1. Boże, przez wstawiennictwo Matki, która wydała na świat Chrystusa Arcykapłana, prosimy o łaski potrzebne do służby biskupom, prezbiterom i diakonom.

  2. Boże, przez wstawiennictwo Matki, która z pokorą odpowiedziała na Twoje wezwanie, prosimy o odwagę do zawierzenia swojego życia Tobie dla powołanych.

  3. Boże, przez wstawiennictwo Matki, która rozważała w sercu słowa swego Syna, prosimy o łaskę rozważnego podejmowania decyzji, zapewniających dobro
    i pokój wszystkim ludziom, dla sprawujących władzę państwową.

  4. Boże, przez wstawiennictwo Matki, której serce przeszył miecz boleści, prosimy o łaskę wiary i ukojenie cierpienia dla matek, które utraciły swoje dzieci.

  5. Boże, przez wstawiennictwo Matki, która zdeptała głowę szatana, prosimy o łaskę nawrócenia i pojednania z Tobą dla zatwardziałych grzeszników.

  6. Boże, przez wstawiennictwo Matki, którą Jezus na Krzyżu uczynił Matką nas wszystkich, prosimy o łaskę trwania w radości z przyjścia na świat Odkupiciela dla nas.

Ojcze, Ty zachowałeś Maryję od wszelkiego grzechu, by Jezus Chrystus, Twe Przedwieczne Słowo, przez Swoje wcielenie odkupił nasze winy. Zważ na prośby, które z ufnością zanosimy do Ciebie przez Jej ręce i wysłuchaj ich, jeśli są zgodne z Twą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.