Do Boga, który w sakramencie chrztu uwolnił nas od grzechu pierworodnego, zanośmy nasze ufne prośby i błagania.


1. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do Mnie.
Módlmy się za kapłanów i kleryków, aby z pomocą Ducha Świętego wytrwali w powołaniu, które otrzymali od Pana.

2. Oto ustanowiłem go świadkiem dla ludów, dla ludów wodzem i rozkazodawcą.
Módlmy się za sprawujących władzę w państwach, aby wybierając drogę prawdy i sprawiedliwości, dążyli do zaprowadzenia pokoju na całym świecie.

3. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził.
Módlmy się za nowoochrzczonych, aby napełnieni Duchem Świętym wypełniali Twoją wolę i rozwijali się na drodze do świętości.

4. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania.
Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby potrafili odnaleźć drogę prowadzącą do Twojego królestwa.

5. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie.
Módlmy się za zmarłych, aby ci, którzy zostali zanurzeni w łaskach wypływających z sakramentów, w wieczności cieszyli się pełnią zbawienia.

6. Albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań.
Módlmy się za nas samych, abyśmy nigdy nie zapominali o godności dzieci Bożych danej nam przez Ojca i wypływającej z niej obowiązkach.


Miłosierny Ojcze, który posłałeś swojego Syna na świat, abyśmy mogli stać się Twoimi dziećmi, racz wysłuchać nasze wołania i naucz żyć w duchu nauki pozostawionej nam przez Wcielone Słowo. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.