Do Pana, który z otwartością i miłością czeka na nasze modlitwy, zanośmy pokorne błagania.


1. Łaskawy Panie, prosimy Cię za chrześcijan, aby natchnieni Twoim Duchem poszukiwali zgody i jedności ponad dzielącymi ich rozłamami.

2. Łaskawy Panie, prosimy Cię za biskupów, prezbiterów i diakonów, aby kierując się Twoimi przykazaniami, stawali się żywym świadectwem wiary.

3. Łaskawy Panie, prosimy Cię za rządzących państwami, aby oświeceni Twoją mądrością i świadomi spoczywającej na nich odpowiedzialności, troszczyli się
o potrzeby obywateli.

4. Łaskawy Panie, prosimy Cię za nauczycieli, aby przepełnieni mocą płynącą z Twoich pouczeń, gorliwie i z cierpliwością wskazywali podopiecznym drogę rozwoju i prawdy.

5. Łaskawy Panie, prosimy Cię za zmarłych, aby kierowani bojaźnią, za życia postępując według Twoich drogowskazów, po śmierci dostąpili łaski zbawienia.

6. Łaskawy Panie, prosimy Cię za nas samych, abyśmy zasłuchani w Twoje słowa jak najlepiej przygotowali się na święta Zmartwychwstania.


Panie, pokornie prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i racz je wypełnić, jeśli są zgodne z Twoją wolą. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.