Zanośmy nasze ufne błagania do Chrystusa, który jest Bogiem pełnym miłosierdzia wobec swojego ludu.

1. Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią.
Prosimy za kapłanów Kościoła Świętego, którzy posługują wiernym w sakramencie pokuty i pojednania. Niech swoim oddaniem zbliżają się do Boga, który jest źródłem wszelkiego uświęcenia.

2. Mamy tego samego ducha wiary, według którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem.”
Prosimy za misjonarki i misjonarzy, którzy głoszą Dobrą Nowinę we wszystkich zakątkach świata. Niech dary Ducha Świętego umacniają ich w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi.

3. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Prosimy za osoby, które sprawują władzę nad narodami. Niech dobra materialne nigdy nie przysłaniają im wartości i godności ludzkiego życia.

4. Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: „Gdzie jesteś?”
Prosimy za ludzi, którzy trwają w grzechu ciężkim. Niech otworzą swoje serca na Boga, który nieustannie ich poszukuje i podaje im rękę w słabości.

5. Kiedy nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga.
Prosimy za naszych bliźnich, których Chrystus złączył już ze sobą w tajemnicy swej śmierci. Niech radują się przebywaniem w Jego chwale.

6. Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.
Prosimy za nas, którzy zgromadziliśmy się na sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Niech przyjęcie Słowa i Ciała Bożego pozwala nam postępować zgodnie
z wymaganiami objawionej nam Prawdy.

Chryste, Ty przez obfitość łask nieustannie odnawiasz podarowane nam życie, wejrzyj na nasze prośby i racz ich wysłuchać, jeśli są zgodne z Twą wolą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.