Ufając, że Bóg Ojciec nie pozostawia bez odpowiedzi naszego wołania i uwalnia od wszelkiego ucisku, prośmy w intencjach naszych i całego Kościoła.

1. Módlmy się, aby papież Franciszek w mądrości i jedności prowadził powierzonych mu wiernych.

2. Módlmy się, aby nowo wyświęceni prezbiterzy i diakoni swoim życiem świadczyli o Twojej miłości.

3. Módlmy się, aby osoby konsekrowane przeżywające trudności zawsze ufały Tobie, który powołujesz i prowadzisz na drodze ich powołania.

4. Módlmy się, aby rządzący narodami sprawiedliwie i odpowiedzialnie sprawowali powierzoną im władzę.

5. Módlmy się, aby moderatorzy, animatorzy i uczestnicy wakacyjnych rekolekcji Ruchu Światło-Życie pozwolili prowadzić się Twojej łasce.

6. Módlmy się, abyśmy karmiąc się Twoim Słowem byli wolni od wszelkiej trwogi przed tym co może zabić jedynie ciało.

Boże, Ojcze, wysławiamy Cię za Twoją nieskończoną dobroć i pokornie prosimy, abyś otaczał nas swoją opieką. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.