Doprecyzowano brzmienie punktu 149 Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, który normuje kwestię związane z formułą wspominania biskupa w Modlitwie eucharystycznej.

W Modlitwie eucharystycznej biskupa diecezjalnego albo tego, który jest z nim zrównany w prawie, wymienia się za pomocą następującej formuły: razem z Twoim sługą naszym papieżem N., i naszym biskupem (albo wikariuszem, prałatem, prefektem, opatem) N. Można również wymienić biskupów koadiutorów i pomocniczych. Nie wymienia się w Modlitwie eucharystycznej innych „przypadkowo obecnych” biskupów!

W świetle powyższych uregulowań błędną praktyką jest wymienianie w Modlitwie eucharystycznej biskupów seniorów oraz biskupów nie pełniących posługi w danej diecezji, a obecnych podczas celebracji Eucharystii na jej terenie ( za pomocą formuły: z obecnym pośród nas biskupem N.).

Jeżeli obok biskupa diecezjalnego wspomina się kilku innych biskupów zgodnie z zasadami wymienionymi wyżej (np. biskupów pomocniczych), stosuje się formułę ogólną: i naszym biskupem N. oraz jego biskupami współpracownikami. Jeśli w danej wspólnocie Kościoła jest kilku biskupów pomocniczych nie wymienia się każdego osobno (za pomocą formuły: i naszym biskupem N. oraz jego biskupami pomocniczymi N. i N. W każdej Modlitwie eucharystycznej stosując wspomniane formuły należy używać ich zgodnie z właściwymi normami językowymi.

Powyższe uregulowania zgodnie z dekretem obowiązują od 1 listopada 2008 roku.