Przed Liturgią Słowa:
Podczas rozpoczynającej się Liturgii Słowa każdy z nas jest zaproszony, by czerpać ze zdroju łask ofiarowanych nam przez Ojca. Bóg daje nam Swoje Słowo, które ma moc uzdrawiać dusze i serca, gdyż żaden człowiek nie jest Mu obojętny. Prośmy o pomoc Ducha Świętego, by nasze oczy i uszy były otwarte, byśmy
z godnością potrafili przyjąć dar Bożego Słowa oraz wołajmy o odwagę, byśmy ofiarującego się podczas każdej Eucharystii Pana umieli przyjąć do swego serca.

Do procesji z darami:
Chrystus przyszedł na ziemię, by ubogacić ludzkość Swoim ubóstwem. Samemu będąc ubogim, odrzucił bogactwa doczesnego świata, wskazując na biednych jako tych, którzy znajdują się u Boga w przyobiecanym nam królestwie. Za ofiarę, którą złożył za nas bezinteresownie, pragnie tylko żywej wiary i serca Jemu oddanego. Składając na ołtarzu dary chleba, wody i wina, ofiarujmy Panu naszą pokorę i ufność, że tylko On jest jedynym Zbawcą, zdolnym uleczyć z wszelkiej choroby.