Panu, który zawsze pozwala swoim dzieciom przychodzić do siebie i wołać o potrzebne łaski, przedstawmy pokorne prośby.

1. Ten, który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, od Jednego wszyscy pochodzą.
Polecamy Ci papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów. Niech umocnieni Twą miłością głoszą światu Dobrą Nowinę.

2. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich.
Polecamy Ci rządzących państwami. Niech podejmowane przez nich decyzje prowadzą do pokoju w każdym narodzie.

3. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
Polecamy Ci wszystkie rodziny. Niech nigdy nie zabraknie w nich wzajemnego szacunku i przebaczenia.

4. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela.
Polecamy Ci narzeczonych. Niech czas przygotowań do sakramentu małżeństwa będzie dla nich okazją do umacniania miłości i wiary.

5. Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
Polecamy Ci nas, zgromadzonych wokół ołtarza. Niech nigdy nie gaśnie w nas dziecięca radość z przebywania w Twojej obecności.

Panie, wejrzyj na ufne błagania i udziel nam swojej łaski, byśmy nie bali się głosić światu wieści o Twoim zmartwychwstaniu. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.