Bogu, który jest Panem czasu, przedstawmy nasze ufne prośby.


1. Prośmy za wspólnotę wierzących, aby wykorzystała czas adwentu na przygotowanie się do ostatecznego spotkania ze Stwórcą.

2. Prośmy za biskupów i prezbiterów, aby w głoszonym słowie umieli ukazać ludziom wierność i sprawiedliwość Boga.

3. Prośmy za rządzących państwami, aby otoczyli opieką chorych i ubogich.

4. Prośmy za osoby potrzebujące, aby doświadczyły właściwej troski i pomocy ze strony bliźnich.

5. Prośmy za ludzi skupionych na pomnażaniu dóbr doczesnych, aby umieli dostrzec drugiego człowieka i przemijalność świata.

6. Prośmy za nas, abyśmy stawali się coraz doskonalsi w miłowaniu Boga i bliźniego.


Boże, prosimy wysłuchaj naszych próśb, jeżeli są zgodne z Twoją wolą; prosimy także, abyśmy dzięki łasce stawali się coraz bardziej gotowi na Twoje ponowne przyjście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.