Chrystusowi, który zachęca nas, abyśmy podążali Jego drogami, przedstawmy nasze pokorne prośby.


1. Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i prezbiterów, aby tak jak apostołowie byli rybakami ludzi.

2. Módlmy się za ludzi rozeznających swoje powołanie, aby nie bali się wypłynąć na głębię w poszukiwaniu swojego miejsca w życiu.

3. Módlmy się za rządzących narodami, aby ich decyzje zapewniały światu pokój i dobrobyt.

4. Módlmy się za niewierzących w Chrystusa, aby znaleźli na swej drodze osoby, które poprowadzą ich ku zbawieniu.

5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać oblicze Ojca w Królestwie Niebieskim.

6. Módlmy się za nas, zgromadzonych wokół ołtarza, abyśmy swoim życiem dawali przykład prawdziwej wiary.


Panie Jezu Chryste, Ty każdego dnia napełniasz nasze serca pokojem i ufnością, racz wysłuchać nasze modlitwy i pobłogosławić nam. Który żyjesz i królujesz, na wieki wieków. Amen.