Do miłosiernego Boga, który nazywa nas swoimi dziećmi i posyła do wspólnot Kościoła Ducha Pocieszyciela, zanośmy z ufnością prośby.

1. Módlmy się, aby wyznawcy Chrystusa, napełnieni darem męstwa, potrafili zawsze walczyć o wiarę.

2. Módlmy się, aby rządzący państwami, sprawując powierzoną im władzę, przestrzegali przykazań Bożych.

3. Módlmy się, aby grzesznicy, odrzucając czyny, które ich zniewalają, pozwolili prowadzić się Duchowi Świętemu.

4. Módlmy się, aby nauczyciele, przekazując prawdziwe wartości, wychowywali młodych ludzi do odpowiedzialnego życia.

5. Módlmy się, aby zmarli, którzy za życia świadczyli o miłości Stwórcy, dostąpili chwały Królestwa Niebieskiego.

6. Módlmy się, abyśmy napełnieni Duchem Świętym, nieustannie radowali się w Panu.

Boże, jako Twoje dzieci składamy pokornie nasze prośby. Prosimy, byś wejrzał na nie łaskawie oraz nauczył nas czerpać z darów, które otrzymujemy od obiecanego nam Parakleta. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.