Przed Eucharystią:
Przeżywana dzisiaj w Kościele Uroczystość Zesłania Ducha Świętego kończy okres wielkanocny. Zebrani w świątyni w dniu Pięćdziesiątnicy, pragniemy we wspólnocie otwierać się na dary Bożego Ducha. Wdzięczni za ogień miłości, którym napełnia nasze serca, wołajmy ufnie do Parakleta, by przemieniał nas
i uzdalniał do wiernego przestrzegania przykazań. Prośmy także o dobre przeżycie Eucharystii, w której za chwilę będziemy uczestniczyć.


Przed błogosławieństwem:
Świadomi, że do dojrzałej wiary możemy dojść jedynie we współpracy z łaską darmo ofiarowaną nam przez Ducha Świętego, módlmy się, byśmy potrafili dać się prowadzić Jego natchnieniom. Z sercami napełnionymi Najświętszą Światłością, nasyceni Ciałem Zbawiciela, przyjmijmy błogosławieństwo od Ojca. Niech wspiera nas ono w przestrzeganiu przykazań i uzdalnia do czerpania z darów, które nieustannie są nam ofiarowywane.