Przed liturgią Słowa:
W dzisiejszej liturgii Słowa usłyszymy, że grzech pojawił się na świecie przez jednego człowieka, Adama, ale również przez jednego człowieka, czyli Jezusa Chrystusa, możemy zostać uwolnieni od zła i obdarzeni łaską Bożą. Prorok Jeremiasz wzywa nas do cierpliwego znoszenia cierpienia i prześladowania, gdyż tylko Bóg, o czym pisze również ewangelista Mateusz, uratuje nasze życie i zapewni zbawienie. Dlatego wsłuchując się w Słowo Boże, zastanówmy się, czy mimo przeciwności, potrafimy wytrwać przy Chrystusie i nie lękać się grzechu.


Przed błogosławieństwem:
Usłyszane dziś słowa z pierwszego czytania, wysławiające Pana za okazane łaski, niech zostaną z nami w sercach i uczą wdzięczności za wszelkie dobro. Boże błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, niech będzie wezwaniem do odważnego głoszenia świadectwa o Prawdzie, którą jest Bóg i o dziełach, które codziennie dokonuje w każdym z nas.