Do Boga, który nas tu zgromadził, abyśmy głosili Zmartwychwstanie Jezusa, skierujmy z ufnością nasze prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby w radości i cierpieniu niestrudzenie głosił współczesnemu światu chwałę Zmartwychwstałego.
Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego trosce o owczarnię Chrystusa towarzyszyła modlitwa całego ludu.
Ciebie prosimy...

3. Módlmy się za rządzących państwami, aby prowadzili powierzone im narody drogą pokoju i wolności.
Ciebie prosimy...

4. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w Jezusie znaleźli ukojenie bólu.
Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby cieszyli się udziałem w chwale Baranka.
Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli rozpoznawać Chrystusa w znakach sakramentalnych i w bliźnich spotykanych na naszej drodze.
Ciebie prosimy...

Wszechmogący Boże, wspieraj wszystkich ludzi swoją łaską i naucz nas z wiarą przystępować do twoich tajemnic. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.